تماس با ما : 22853530-021
درباره نمایشگاه:

درمرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران

تاریخ برگزاری نمایشگاه: 22شهریور