تماس با ما : 22853530-021
تاریخ شروع:
شنبه 96/08/13 (11/04/2017)
تاریخ پایان:
سه شنبه 96/08/16 (11/07/2017)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
21912960-62
فکس:
22662672-22662673