تماس با ما : 22853530-021
تاریخ شروع:
سه شنبه 96/05/24 (08/15/2017)
تاریخ پایان:
شنبه 96/05/28 (08/19/2017)
زمان بازدید:
17 الی 22
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
تلفن:
071-32237852-4
آدرس محل برگزاری: شیراز، شــهرک گلسـتان، بلوار دهخــداشــــرکت نمایشــــگاه های بین المللی استان فـارس